แรงงานแพลตฟอร์ม อาชีพอิสระรูปแบบใหม่ ที่กลายเป็นเทรนด์ ในยุคนี้และนับตั้งแต่การระบาดของโควิด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนตกงาน ต้องหันมาทำอาชีพออนไลน์ เกิดกลุ่มอาชีพใหม่ ที่เป็นอาชีพอิสระรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล กระทรวงแรงงานภาคีเครือข่ายแรงงาน วิจัยพบขาดหลักประกันสุขภาพ allslot388 จึงเสนอออกนโยบายคุ้มครอง เทียบเท่าแรงงานในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระรูปแบบออนไลน์ ให้มีความยั่งยืนในอาชีพ

แรงงานแพลตฟอร์ม อาชีพรูปแบบใหม่ที่ใกล้ตัวคุณ

ผู้อำนวยการสำนัก สภาพถนนสุข ประชากรกลุ่มเฉพาะ เอาไว้ว่า สถานการณ์โควิด ทำให้แรงงานในระบบจำนวนมากต้องตกงานกะทันหัน จากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการต้องหยุดกิจการแบบถาวรหรือแบบชั่วคราว ออกหาทุน ประกอบกับมีฟ้าเติบโตทางด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด จึงส่งผลให้อาชีพอิสระรูปแบบใหม่ ในการค้าขายและบริการ เพิ่มมากขึ้น เพื่อหารายได้แบบชั่วคราวและถาวร จึงมีแพลตฟอร์มจ้างงานระยะสั้น

แรงงานแพลตฟอร์ม คนหางานรูปแบบใหม่

อาชีพอิสระรูปแบบใหม่ ขณะที่เจ้าของธุรกิจเริ่มใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มจ้างงานระยะสั้น ทำให้เกิดแรงงานนอกระบบรูปแบบใหม่ จำนวนมาก ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ในการประกอบอาชีพ แบบออนไลน์ถูกนำมาใช้หารายได้มากขึ้น เช่นกลุ่มขับขี่รถรับจ้าง รับส่งเอกสาร รับส่งอาหาร และแม่บ้านแบบออนไลน์ แค่รู้จักวิธีการออม เตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายที่เป็นธรรมต่อไป

แรงงานแพลตฟอร์ม มุ่งเน้นเพื่อคนไทย

มุ่งสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคนไทยในสังคมไทย แรงงานนอกระบบ ซึ่งมีจำนวนมากขึ้น กว่ายี่สิบล้านคน ที่ต้องได้รับความเป็นธรรมทางสุขภาพ ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์โควิด เพราะเป็นประชากรส่วนใหญ่ ลักษณะของการทำงานอาจทำให้มีความเสี่ยงสูง จากยานพาหนะและโรคภัยต่างๆ ทำให้ กระทรวงแรงงาน และภาคีเครือข่ายช่วยกันผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดเป็นหลักประกันสุขภาพ ที่เป็นธรรมต่อแรงงานทุกคน จากการศึกษาจึงเกิดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสามประเด็น แรงงานที่เป็นธรรม ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องการทำงานและทำเงิน

แรงงานแพลตฟอร์มเพื่อให้คนไทยมีความเท่าเทียมกัน

ผ่านการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจ  ความปลอดภัย และการขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ให้ความรู้ประชาชนให้มากขึ้น  เทียบเท่ากับแรงงานในระบบ อีกทั้งมีความร่วมมือกับไลน์แมน พัฒนา ได้แก่ สร้างเสริมสุขภาพไรเดอร์ ได้แก่ อาชีวอนามัย สุขภาพจิต งานความปลอดภัย กิจกรรมด้านความสัมพันธ์ กิจกรรมทางกาย และบรรจุเป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมไรเดอร์ ของทางไลน์แมน ตั้งเป้าแรงงานนอกระบบมีสุขภาพชีวิตที่ดี กล่าวว่ามีการ และการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพการทำงานของแรงงานแพลตฟอร์ม ที่ทำเป็นอาชีพหลักและเสริม ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่างจังหวัด iamitnews เพื่อกลับสู่หน้าหลัก